4. KAPITOLA

 

BOŽÍ VÝZVY

Luise bylo vysvětleno, že Boží mistrovský plán se skládá ze tří fází. Má tři Boží Výzvy, týkající se země. Je zde Výzva ke Stvoření, Výzva k Vykoupení a Výzva k Posvěcení.

 

 Jestliže ti tato kapitola připadá složitá, můžeš ji přeskočit a vrátit se k ní později. Nenech se jí odradit.

 

Ježíš je nazval Fiat Stvoření, Fiat Vykoupení a Fiat Posvěcení. První dva jsou nám známé, ale Posvěcení dosud ještě nepřišlo, nebo přinejmenším sotva začalo.

 

 Zde následuje určité vysvětlení o užití slova Fiat, kterému málo lidí v těchto dnech rozumí. Jestliže je to matoucí, tak zkus získat, co můžeš, z každého poselství Ježíše.

„Fiat“ přichází k nám z latinské verze Bible. Znamená to „Nechť se to stane“, nebo „Ať je“.  Na začátku Genesis zde bylo Boží Fiat stvoření. Ať je světlo, ať je nebe, ať je suchá země a podobně.

  

Luisa napsala:Byla jsem ve svém obvyklém stavu a můj milující Ježíš mlčel. Tak jsem mu řekla: „Má lásko, proč se mnou nemluvíš, proč mi něco neřekneš?“

Pak Ježíš řekl: „Má dcero, je mým zvykem zachovávat období ticha po té, co promluvím. Přeji si odpočívat ve svém vlastním slově, které je v mých vlastních skutcích a vychází ze mě. Dělal jsem to ve stvoření. Řekl jsem: Ať je světlo a světlo vyšlo ze mě. Řekl jsem Fiat všem ostatním věcem a ony vyšly ze mě. Pak jsem si přál spočinout v tomto věčném světle, zůstat ve světle, které vyšlo ze mě do časů. Má láska spočívala sama v lásce, se kterou jsem naplnil všechno, co bylo stvořeno. Má krása spočívala v kráse, se kterou jsem vytvořil vesmír. Já podobně, jako člověk spočíval v mé moudrosti, kterou propůjčil vesmíru. A podobným způsobem jsem propůjčil krásu moudrosti, spočíval svou moudrostí a silou, kterou jsem užil, abych uspořádal všechno s takovým stupněm moudrosti a síly, kterou když jsem pohlédl na všechno, tak jsem si řekl:  Jak krásné je dílo, které vytrysklo ze mě a chci v něm spočinout. 

(22. únor 1921)

  

Nyní si vysvětleme Fiat vykoupení. V evangeliu Lukášově, (1,38) když anděl Gabriel přinesl poselství Boží Marii, se v latinské verzi říká Fiat mihi a to znamená „Ať se mi stane“.

S tímto souhlasem Mariiným začalo Ježíšovo vtělení a celý proces vykoupení se spustil. Je důležité poznamenat, že Mariina slova byla pronesena v Boží Vůli, což bylo tak mocné.

 

Ježíš říká Luise: „Má dcero, to je pravda. V Mé Vůli spočívá Stvořitelská Moc. Z toho jediného FIAT povstávají miliony hvězd. Fiat mihi mé Matky, ze které mé vykoupení pocházelo, vychází biliony a biliony skutků milosti, které jsou sdělovány duším.

(2. únor 1921)

 

Ježíš vysvětluje, jak si přeje uskutečnit třetí Fiat - Výnos Posvěcení:

„Mé dítě, první Fiat bylo proneseno ve stvoření, bez účasti jakékoli osoby. Vybral jsem si svou Matku, pro dosažení Druhého Fiat. Nyní, k dosažení svého naplnění si přeji pronést Třetí Fiat. Toto Fiat dokončí slávu a úctu Fiat Stvoření a reprezentuje dokonalé naplnění Fiatu Vykoupení.

(24. ledna 1921)

 

Třetí Fiat, Výnos Posvěcení, byl uskutečněn tím ANO, Fiat Luisy. Ona byla první osobou, která byla pozvána k životu Boží Vůli. To byla závažná událost v historii. Luisa řekla Ano a to bylo Fiat – Ať se stane! (Jako Mariino  - ať se mi stane).

 

 Luisa byla vybrána Nejsvětější Trojicí a Ježíš jí řekl:

 „Nemůžeme říct, že jsme dokončili dílo stvoření, pokud naše Vůle, tak jak byla námi vyhlášena, se neuskutečňuje v lidech a neexistuje s tou samou svobodou, svatostí a mocí. Navíc toto je nejkrásnější, nejjasnější a nejvyšší událost, je to pečeť naplnění díla stvoření a vykoupení. Toto jsou Boží Výnosy a musí mít kompletní naplnění.

Aby se tento výnos uskutečnil, chceme použít jinou ženu, kterou jsi ty..."

(11. června 1923)

 

 Nyní Modlitba Páně mířila k naplnění. Boží Vůle se koná na zemi, jako se koná v Nebi.

 

Ježíš vysvětloval: “Tato trojí Fiat budou odrážet Nejsvětější Trojici na zemi a potom já budu mít Fiat voluntas tua Tvá vůle ať se stane na zemi, jako je v nebi.

Tato tři Fiat budou nerozlučitelná. Jedno má být životem druhého, být jedním a trojím, přesto odlišné navzájem od sebe. Má láska tak po tom touží a sláva vyžaduje. Poté, co vyslal z hrudi svou Stvořitelskou Moc těm prvním dvěma Fiat, přeji si vyslat Třetí Fiat, protože nemohu zadržovat svou lásku déle. To bude dokončení práce, která vyšla ze mě. Jinak dílo stvoření, jako i vykoupení nebude kompletní.

(24. ledna 1921)

 

 S těmito třemi uskutečněnými Fiat Ježíš říká, že oni dosáhnou proroctví, které je v Modlitbě Páně. V evangeliu svatého Matouše (6,9-13) nám Ježíš dal svoji modlitbu a v latinské verzi Fiat:

 Fiat - voluntas tua - ať se stane Tvá Vůle na zemi, tak jak je v Nebi.

Tak toto naplnění proroctví předchází konci světa, Boží Vůle má být učiněna na zemi, jako je i v Nebi. Toto bude dosaženo skrze lidi, žijící v Boží Vůli. Ježíš to vysvětluje Luise:

 

" Nyní si přeji říci, proč žádám o tvé Ano v mé Vůli. Je to kvůli modlitbě, kterou jsem učil: Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra.

To je modlitba mnoha staletí a mnoha generací. Nyní toužím, aby byla naplněna.

(17.ledna 1921)

 

 Při jiné příležitosti Ježíš řekl:

"...Generace s tím nepřestanou, dokud má Vůle nebude vládnout na zemi. Mé Výkupné Fiat vstoupí mezi Fiat Stvoření a Fiat Posvěcení. Budou se prolínat všechny tři společně a přinesou naplnění, posvěcení lidstva.

Třetí Fiat dá lidem takovou milost, že se vrátí téměř k původnímu stavu. Teprve až uvidím člověka, který vystoupil ze mě, bude má práce kompletní. Pak se budu radovat neustále v mém posledním Fiat ve věčném spočinutí. Jen život v mé Vůli vrátí člověku obnovení v původním stavu. Proto buď pozorná a společně se mnou mi pomoz dokončit posvěcení lidstva.

(22.února 1921)

 

 Ježíš řekl Luise, že v průběhu vlády Jeho Boží Vůle bude země zbavena zlých duchů.

" Před vládou mé Vůle se uzavřou v nejhlubších propastech.  To je, proč oni bojují s takovou zuřivostí. Oni cítí moc mé Vůle v těchto spisech.

(22.září 1924) 

 Srovnej Zjevení 20. kapitolu, verš 3. Víme, že Satan je uvržen do propasti, když Mesiáš přichází kralovat.

 

V knize Historie prvotního křesťanského učení před Nicejským koncilem, katolický teolog Jan Danielou vrhá světlo na toto téma následovně:

Milenariasmus je víra, že zde bude pozemské kralování Mesiáše před koncem časů. Je to židovsko-křesťanské učení, které způsobilo a pokračuje v tom, že vyvolává stále více hádek, než kterákoli jiná. Důvod je však pravděpodobně selhání rozlišení mezi jednotlivými prvky učení.

Na jednu stranu se zdá být těžké popřít, že obsahuje pravdu, která je součástí bloku křesťanského učení a která se objevuje v Novém zákoně v 1 a 2 Soluňanům, v 1. Korinťanům a Zjevení svatého Jana. Tato pravda je pravdou o Parusii: v Kristově návratu na zem na konci časů, Bůh ustanoví své království. Víra, kterou napadl Marcion a kterou Tertulián správně bránil proti němu.

 

 Ve Skutcích apoštolů je pasáž, která to vyjasňuje, že příchod Ježíšův byl očekáván, že způsobí působivou změnu k lepšímu:

 Nyní se musíte kát a obrátit k Bohu, takže vaše hříchy mohou být smazány a tak, že Pán může poslat čas útěchy. Pak vám pošle Krista, který byl předpovězen.To je Ježíš, kterého si musí nebe uchovávat, dokud nepřijde k naprostému obnovení, jak ho Bůh zvěstoval, když mluvil skrze svaté proroky. 

(Sk 3,19-21)

 

Čas útěchy a všeobecná obnova zní jako nějaké zaslíbení, učiněné skrze proroka Izaiáše. Například Izaiáš 65,17-25.

 

Ježíš řekl Luise: „Proto chci očistit zemi, protože tak, jak je nyní, je nehodná takových zázraků svatosti.

(20. listopadu 1917)

 

Výše uvedené poselství bylo dáno v r. 1917, v roku fatimských proroctví. V současné době lidé očekávají třetí tajemství, které je následováno obdobím pokoje, zaslíbenou naší Paní. (To není však éra pokoje, kterou Ježíš přináší.) Pozdější kapitola vysvětluje konec časů proroctví, pro ty, kteří o to mají zájem.

 

 Mezitím Ježíš chce pracovat s každým, kdo je vnímavý. Hledá hnutí lidí, kteří budou věrni a kteří začnou proměňovat svět. Říká:

 

„Mé dítě, třetí Fiat - mé Fiat voluntas tua (ať se stane tvá Vůle jak na Nebi, tak i na zemi)bude jako duha, která se zjevuje na obloze po potopě. Jako duha pokoje, která ujistila lidstvo, že potopa ustoupila. Takové bude třetí Fiat. Když se stane známým, tak milující a ochotné duše vstoupí do života mého Fiat jako duha pokoje. Oni opět uklidní Nebe a zemi a budou příčinou, že ustoupí potopa tak mnoha hříchů, které zaplavili zemi.

Život této duhy pokoje bude třetí Fiat, takže mé Fiat voluntas tua bude naplněno v nich. Stejně jako druhé Fiat mě povolalo na zem, abych žil mezi lidmi, tak třetí Fiat povolá mou Vůli, aby žila v duších a to bude království na zemi, tak jako je v Nebi.

(2. března 1921)

 

 Při jiné příležitosti Ježíš řekl:

Mé dítě, všechna má práce dosahuje naplnění. Proto všechna má sláva, kterou mi lidstvo má dát, mi bude kompletně dána. Stvoření neuvidí poslední den, dokud všechno stvoření mi nedá úctu a slávu, po které toužím a kterou jsem ustanovil...

Proto připravuji Éru Života v Mé Vůli. Navíc to, co všechno minulé generace neučinily, to učiní generace v tomto období mé Vůle – dosáhnou a dokončí lásku, slávu a úctu všeho stvoření. Já jim dám překvapivé a dosud neslýchané milosti.

(22. květen 1919)

 

Éra Života v Boží Vůli začíná v době, kdy Luisa Piccarreta začala žít dar Boží Vůle v roce 1889, až do konečného soudu.

 

Právě tak, jako druhé Fiat mě povolalo na zem, abych žil mezi lidmi, tak třetí Fiat povolává mou Vůli žít v duších a ta bude vládnout na zemi, jak to činí i v Nebi.

(2. března 1921)

 

                                                    pastyř

                                                                                               

"Jako se pastýř stará o své stádo, shromažďuje beránky ve svém náručí a nese je na svých prsou... 

Izajáš 40,11

 

"..tak spravedliví budou zářit jako slunce v království jejího Otce."

Matouš 13,43

 

 

"IN SINU JESU"

 

To je titul knihy poselství od Ježíše, dané nedávno benediktinskému mnichu v Irsku. (Latinský překlad doslova „Na hrudi Ježíšově“, jako svatý Jan blízko Ježíšovu srdci.) Kniha není o Boží Vůli, ale týká se Ježíšovy lásky k jeho kněžím a jeho pozvání přijít k Němu v adoraci. On chce oživit a osvěžit každého z nich.

Zde je další příklad Všemohoucího Boha, hovořícího k nám. To je začleněno, protože Ježíš připravuje pro svůj druhý příchod. K čemu On odkazuje níže, je úžasná perioda pokoje, zaslíbená ve Fatimě, kdy církev bude pozvednuta a obnovena ke svatosti.

 

eucharistie

 

" Chystám se provést plán pro obnovu mých kněží, které jsem tak dlouho držel ve svém srdci. Tyto dny hanby a temnoty, které přicházejí na mé kněze v mnoha zemích, se chystají být změněny na dny slávy a světla. Chystám se posvětit mé kněze novým vylitím Ducha svatého na ně. Budou zapáleni Božím ohněm lásky a jejich horlivost nebude znát hranic.

 Oni se shromáždí kolem mé Neposkvrněné Matky, která je bude vést a svou všemocnou přímluvou získá pro ně charismata, nezbytná k přípravě světa na můj návrat ve slávě. Říkám ti toto, ne abych tě rozrušil nebo kohokoli vyděsil, ale abych ti dal příčinu k bezmezné naději a čisté duchovní radosti. Obnova mých kněží bude začátkem obnovy mé církve...

 Žádám tě, abys konala tuto činnost adorace, protože to je nezbytná příprava na vše, co bude následovat.

(2. března 2010)