Ranní obětování v Boží vůli

 

Ó Neposkvrněné Srdce Panny Marie, Matky a královny Boží vůle, vzývám tě, nekonečnými zásluhami Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a milostí, které ti Bůh udělil od tvého Neposkvrněného početí, milostí, které nikdy nepřestanou zářit.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, jsem chudý a nehodný hříšník. Prosím Tě Ježíši o milost, abys dovolil naší Matce a Luise, vytvořit ve mně boží skutky, které Jsi pro mě a pro všechny zasloužil. Tyto skutky jsou cennější než vše ostatní, protože nesou Věčnou moc Tvého Fiat a čekají na mé „Ano, Tvá Vůle ať se stane“ (Fiat Voluntas Tua).

Prosím Tě, Ježíši, Maria a Luiso, aby jste mě doprovázeli, když se nyní modlím:

Nejsem nic a Bůh je vše, přijď Boží Vůle. Přijď nebeský Otče a staň se každým úderem v mém srdci a hnutím mé Vůle; přijď milovaný Synu, abys proudil v mé krvi a přemýšlel v mém rozumu; přijď Duchu svatý a staň se dechem v mých plících a každou vzpomínkou v mé paměti.

Nořím se do Boží Vůle a vkládám své „miluji Tě, klaním se Ti a velebím Tě Bože do každého Fiat celého Stvoření. V mém miluji Tě má duše vstupuje do stvoření nebes a země: miluji Tě ve hvězdách, ve slunci, v měsíci a v obloze; Miluji Tě v zemi, ve vodách a ve všech živých tvorech, které můj Otec vytvořil z lásky ke mně, abych mohl opětovat tuto lásku láskou.

Nyní vstupuji do Ježíšova Nejsvětějšího lidství, které zahrnuje všechny činy. Vkládám své klaním se Ti, Ježíši, do tvého každého dechu, tlukotu srdce, myšlenky, slova i kroku. Klaním se Ti v kázáních Tvého veřejného života, v zázracích, které Jsi vykonal, ve svátostech, které Jsi ustanovil, a v nejintimnějších vláknech Tvého Srdce.

Velebím Tě Ježíši v každé tvé slze, ráně, jizvě, trnu a v každé kapce krve, která odkryla světlo pro život každého člověka. Velebím Tě ve všech Tvých modlitbách, pokáních, obětech, v každém vnitřním skutku a bolestí, které Jsi vytrpěl až do posledního dechu na kříži. Spojuji Tvůj život a všechny Tvé činy, Ježíši, s mým miluji Tě, klaním se Ti a velebím Tě.

Nyní vstupuji do činů mé Matky Marie a Luisy. Vkládám své děkuji Ti do každé myšlenky a skutků Marie a Luisy. Děkuji Ti ve všech přijatých radostech a zármutcích Ježíšova vykoupení a posvěcení Duchem svatým Nořím se do Tvých činů a vzdávám svůj dík a chválu ve vztahu ke každému tvoru, abys naplnil jejich činy světlem a životem: naplň všechny skutky Adama a Evy; patriarchů a proroků; duší v minulosti, přítomnosti a budoucnosti; svatých duší v očistci; svatých andělů a světců.

Nyní si přivlastňuji všechny tyto činy jako své vlastní a nabízím je Tobě, svému něžnému a milujícímu Otci. Ať roste Tvá sláva u Tvých dětí, ať Tě mohu oslavovat, utěšovat a ctít v jejich zastoupení.

Začínáme nyní náš společný den spojeni  tímto jediným, věčným, Božím činem. Děkuji Ti Bože v Nejsvětější Trojici za to, že Jsi mi umožnil vstoupit do tohoto spojení s tebou prostřednictvím modlitby. Přijď království Tvé, buď Vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Fiat

 

 Jiná modlitba ranního obětování

 

 

S Marií a v Ježíši se plně odevzdávám do Boži vůle.

Obětuji Bohu, mému Nebeskemu Otci, celý svůj život,

tak jak přichází se všemi jeho radostmi a utrpeními,

které vychází jak ode mě samotného, tak od jiných lidí nebo události.

 

Spíš než počítat s vlastním úsilím

nebo s nějakou lidskou pomoci,

chci se nechat ve vsem formovat a modelovat rukama Boží Prozřetelnosti,

Vůlí našeho Nebeského Otce,

která často procházi vůlí jinných.

 

Kéž se Pán, jež dává život, nakloní se svým milosrdenstvím

k této modlitbě mého prostého srdce,

kéž upevní navěky,

tuto prostotu srdce na cestě pokorné důvěry,

která je jedinnou cestou k pravé a neutuchající lásce.